Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką"


ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta
NIP 563 24 22 815, REGON 061497616, KRS 0000443538
 • O nas

  Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką" to inicjatywa społeczna utworzenia przedszkola w Rudzie-Hucie.
  Stowarzyszenie powstało 10 grudnia 2012 r. z dniem otrzymania wpisu pod numerem KRS 0000443538 do Krajowego Rejestru Stowarzyszeć prowadzonym przez Sąd Rejonowym Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku.
  Jeżeli jesteś zainteresowany/a utworzeniem przedszkola w Rudzie-Hucie. To przyłącz się do Nas!

   

  Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

  1. Łukasz Dziaduk - Prezes Zarządu,
  2. Barbara Sadowska - Wiceprezes Zarządu,
  3. Sylwia Panas - Skarbnik Zarządu,
  4. Agnieszka Opas - Sekretarz zarządu,
  5. Magdalena Przetak - Członek zarządu.
  Zarząd Stowarzyszenia w ww. składzie został wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 21 czerwca 2016 r.
  Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

   

  Celami Stowarzyszenia są:
  1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  2) działalność charytatywna;
  3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  5) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  6) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  7) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  9) organizacja nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  10) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  11) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
  14) turystyka i krajoznawstwo;
  15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działać wspomagających rozwój demokracji;
  16) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczećstwami;
  17) działalność na rzecz rodziny, macierzyćstwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
  18) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  19) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej;
  20) popieranie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  21) organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  22) wzajemna pomoc i integracja członków stowarzyszenia;
  23) promocja ekonomii społecznej;
  24) promocja i organizacja wolontariatu;
  25) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  26) porządek i bezpieczećstwo publiczne.

   

  Więcej w Statucie Stowarzyszenia - POBIERZ