Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką"


ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta
NIP 563 24 22 815, REGON 061497616, KRS 0000443538
 • Przedszkole Pod Zieloną Koniczynką

  ​​Projekt Nr POKL.09.01.01-06-001/13, pt. „Przedszkole Pod Zieloną Koniczynką w gminie Ruda-Huta” jest realizowany przez Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką" w partnerstwie z Gminą Ruda-Huta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla 30 dzieci w wieku 3-4 lat z gminy Ruda-Huta poprzez upowszechnianie edukacji przedszkolnej od dnia 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.

   

  Celami szczegółowymi projektu, są:
  1) stworzenie równych szans dostępu do edukacji przedszkolnej dla 30 dzieci w wieku 3-4 lat z gminy Ruda-Huta w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.
  2) rozwój umiejętności edukacyjnych wśród 30 dzieci w wieku 3-4 lat z gminy Ruda-Huta w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.
  3) wzrost świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie wśród 30 dzieci w wieku 3-4 lat z gminy Ruda-Huta w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.

   

  Projekt prowadzony jest w udostępnionych przez Gminę Ruda-Huta pomieszczeniach w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie, przy ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta.

   

  Utworzone w ramach realizacji projektu przedszkole, ma charakter mieszany dla dziewczynek i chłopców o równościowym profilu nauczania, który polega m.in. na kontroli działać projektu pod względem równości szans.