Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką"


ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta
NIP 563 24 22 815, REGON 061497616, KRS 0000443538
 • Oferta

  Niepubliczne Przedszkole „Pod Zieloną Koniczynką" działa od 2013 roku. Realizuje podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

   

  Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest: „wsparcie całościowego rozwoju dziecka (...) realizowane (...) przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działa nia oraz gromadzenie doświadczeć na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia na pierwszym etapie edukacji”.

  Zajęcia w przedszkolu prowadzone są w okresie: od 1 września do 30 czerwca, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy), od godziny 6:30 do 16:30. Podczas przerwy wakacyjnej przedszkole prowadzi dyżur. 

   

  Do podstawowych zadać przedszkola należy:
  1) zapewnianie  opieki  i    rozwoju  dziecka  w  przyjaznym,  bezpiecznym  i  zdrowym środowisku,
  2) kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i wobec życia,
  3) sprawowanie opieki odpowiedniej do potrzeb dzieci oraz możliwości przedszkola,
  4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,  troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  5) przygotowanie dzieci do życia w pełnej integracji ze społeczećstwem,
  6) zapewnienie dziecku warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, rozwijanie jego  sprawności  ruchowej  oraz  kształtowanie  czynnej  postawy  dziecka  wobec
  własnego zdrowia i bezpieczećstwa,
  7) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
  8) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

   

  Przedszkole jest placówką oświatową niepubliczną, finansowaną przez rodziców. Na  mocy  ustawy,  przedszkole  wykorzystuje  przysługującą  mu  dotację  z  budżetu
  gminy.

   

  W roku przedszkolnym 2018/2019 czesne w przedszkolu wynosi: 235,00 zł. Opłata za drugie dziecko w przedszkolu wynosi: 200,00 zł.

   

  Rodzic partycypuje w kosztach wyżywienia dziecka w przedszkolu. Dzienna dopłata do posiłku wynosi: 2,50 zł.

   

   


   

 • Dzienny Plan Pracy Przedszkola

  Dzienny czas pracy przedszkola ustalono na 10 godzin dziennie: od 6.30 do 16.30. Przedszkole pracuje również w okresie wakacyjnym. Przedszkole nie prowadzi zajęć w dniach ustawowo wolnych od pracy.

   

  Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:
  6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci,
  - zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresować,
  - zabawy o charakterze ogólnorozwojowym (np. rozwijające percepcję słuchowa, wzrokowa) indywidualne lub w małych zespołach,
  - zabawa ruchowa poranna.

  8:30 – 9:00 Przygotowanie do śniadania – toaleta poranna.

  9:00 – 9:25 Śniadanie

  9:25 – 9:40 Zabiegi higieniczne - profilaktyka stomatologiczna

  9:40-11:30 Zajęcia dydaktyczne różnego typu
  - zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,
  - zabawy organizowane i swobodne w sali lub na powietrzu,
  - spacery i wycieczki w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym.

  11:30 – 12:00 Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe i higieniczne

  12:00 – 12:30 Obiad

  12:30 – 12:45 Zabiegi higieniczne

  12:45 – 14:00 Leżakowanie
  - słuchanie muzyki relaksacyjnej,
  - słuchanie opowiadać lub bajek.

  14:00 – 14:15 Przygotowanie do podwieczorku - zabiegi higieniczne

  14:15 – 14:30 Podwieczorek

  14:30 – 16:30 Zabawy poprzez edukację
  - zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresować,
  - tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci,
  - słuchanie opowiada nauczyciela w wykorzystaniem literatury dziecięcej,
  - rozchodzenie się dzieci do domów.

   

  Zgodnie z podstawą programową w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształtowania dzieci w wieku przedszkolnym zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu przedstawia się następująco:
  - co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  - co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tamgry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.);
  - najwyższej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  - pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciela może dowolnie zagospodarować tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekućcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).